EduLikeEduLike

Regulamin Serwisu Edulike.pl


Serwis Edulike.pl to portal internetowy, za pośrednictwem którego można zamieszczać, prezentować i wyszukiwać profile wyspecjalizowanych zawodowo osób zajmujących się edukacją, szkoleniami. Użytkownicy-Szkoleniowcy mogą samodzielnie tworzyć i zarządzać własnymi profilami, które podlegają wyszukiwaniu. Z drugiej strony, Użytkownicy-Studenci mają możliwość oceny Szkoleniowca, wyrażenia swojej opinii, które są widoczne na wizytówce Szkoleniowca.

Administrator zobowiązuje odwiedzających Serwis do zapoznania się oraz zaakceptowania niżej przedstawionych zasad korzystania z Serwisu przed rejestracją i korzystaniem z Serwisu.

Administrator wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który jest informowany przed rozpoczęciem ich świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług.

I. Definicje

 1. Administrator - Przedsiębiorca Grzegorz Łoziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Grzegorz Łoziński CONSULTING COREBIT” zs. Bażantowa, nr 2, Gajków, 55-002, poczta Kamieniec Wrocławski , nadane NIP:5971471584, REGON:021416490. Kontakt drogą elektroniczną (nie wymaga rejestracji) z obsługą techniczną i informatyczną Serwisu: lp.ekilude@oruib
 2. Użytkownicy - osoby fizyczne, które ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności. W Serwisie rozróżniamy Użytkowników-Szkoleniowców i Użytkowników-Kursantów o różnym dostępie do usług Serwisu.
 3. Regulamin – treść określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Edulike.pl [Serwis] – w zakresie usług świadczonych, w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników. Regulamin został sporządzony na podstawie: Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.). Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed ewentualnym skorzystaniem z oferty Serwisu. Egzemplarz do pobrania w wersji elektronicznej znajduje się w Serwisie. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione. Administrator umożliwia bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Językiem Regulaminu i umów związanych korzystaniem z Serwisu jest język polski. Prawem Regulaminu prawo polskie. Postanowienia Regulaminu uzupełnia aktualna Polityka prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej Serwisu albo podczas logowania i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 4. Serwis działa za pośrednictwem Internetu.
 5. System Serwisu - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 6. Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z pełnej oferty i funkcjonalności Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie drogą elektroniczną. Konto jest udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie i pozwala na korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu.
 7. Oferta - usługi Serwisu: kreowanie, edycja i publiczne udostępnianie wirtualnych profilów Użytkowników-Szkoleniowców wraz z opisem oferowanych szkoleń i zdjęciem/wizerunkiem oraz możliwość wyszukiwania, oceny, wyrażenia opinii o Szkoleniowcu i/lub szkoleniach przez Użytkowników-Kursantów. Usługi są opisane szczegółowo na właściwych podstronach Serwisu. Usługi są nieodpłatne. Administrator stale dokłada należytej staranności, aby Oferta była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której elementy Oferty nie będą czasowo dostępne, umieszczona zostanie odpowiednia adnotacja na stronie internetowej Serwisu. Oferta zawiera wyłącznie usługi wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu.
 8. Umowa na korzystanie z usług Serwisu [Umowa] - umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana między Administratorem a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Świadczenie usług rozpoczyna się od chwili poprawnej rejestracji w Serwisie. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie.
 9. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu i/lub Polityki prywatności oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami będą rozstrzygane przez polski powszechny sąd właściwy wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego.

II. Realizacja usług Serwisu

 1. Korzystanie z Oferty oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Użytkownik przy tworzeniu Konta Użytkownika wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej, a także akceptuje Regulamin.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego online.
 3. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych.
 4. Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował w całości Regulamin, Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie (lub później) – w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu.
 5. Administrator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby strona internetowa oraz system świadczenia usług działały w sposób ciągły i bezawaryjnie oraz celem świadczenia usług najwyższej jakości.
 6. Z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego warunków Regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 7. Warunkiem koniecznym korzystania z Oferty jest rejestracja oraz bezwarunkowe przestrzeganie Regulaminu i Polityki prywatności.
 8. Warunkiem technicznym skorzystania z Oferty jest posiadanie urządzenia informatycznego wyposażonego w system operacyjny, dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych. System Serwisu ma charakter responsywny.
 9. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.
 10. Administrator zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
 11. Administrator nie ma obowiązku wysyłania Użytkownikom odnośników do treści, publikowanych w modułach Serwisu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu, kiedy jest to konieczne, np. w przypadku konieczności potwierdzenia danych rejestracyjnych lub osobowych oraz do uzasadnionego żądania weryfikacji podanych przy rejestracji lub przesłanych do Serwisu danych osobowych, również poprzez dokumenty potwierdzające tożsamość lub dysponowanie prawami, np. autorskimi.
 13. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:
  • za porozumieniem Administratora i Użytkownika,
  • jednostronnie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
  • Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji istotnych zmian Regulaminu,
  • w uzasadnionych przypadkach, związanych np. regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownika i wszczęcia postępowania odszkodowawczego,
  • jeśli dany Użytkownik nie logował się do Serwisu przez kolejnych 366 dni.
 14. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację odpowiednio Konta Użytkownika. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Umowa ulega rozwiązaniu.

III. Ochrona praw autorskich w Serwisie

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pobieranie i przechowywanie na Koncie Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Administrator ma bezwarunkowe prawo usuwać dane niezgodne z prawem.
 2. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika zdjęć lub danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni o posiadaniu praw autorskich majątkowych lub licencji do tych zdjęć lub danych i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie w Serwisie zgodne z Regulaminem.
 3. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika zdjęć lub danych objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.
 4. Użytkownik przesyłając zdjęcia lub dane niniejszym udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć lub danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Administratora częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;
  • w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w Internecie.

IV. Publikowanie Opinii w Serwisie

 1. Opinie Kursantów o Szkoleniowcach oraz świadczonych przez nich Szkoleniach opatrywane są podpisem (nickiem) lub danymi Kursanta. Kursant zamieszczając opinie w Serwisie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.
 2. Opinie o Szkoleniowcach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności profesjonalnej i świadczonych Szkoleń.
 3. Kursant ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści. Publikując opinię Kursant oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa treści, w tym autorskie prawa majątkowe, lub posiada niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji.
 4. Publikując opinię Kursant oświadcza, że jest ona prawdziwa. Niedozwolone jest publikowanie opinii niezgodnych z prawdą lub celowo wprowadzających w błąd.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.
 6. Publikowane opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz zawierających materiały niezgodne z prawem.
 7. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Kursantów.

V. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników (Szkoleniowców i Kursantów) są ich własnością, stanowiskiem, ich opiniami i ocenami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią, oceną Administratora.
 2. Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających treści w Serwisie oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami lub Użytkownikiem a osobą trzecią.
 3. W ramach funkcjonowania Serwisu i przesyłania treści Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.
 4. Administrator w miarę swoich możliwości będzie monitorować treści przesyłane przez Użytkowników w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą przerwą lub awarią zewnętrzną w systemie dostarczania energii elektrycznej albo w usługach telekomunikacyjnych, awarią sprzętu, technologią lub bezprawną ingerencją osób trzecich.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania siły wyższej.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu komputerowego, sieci i poczty elektronicznej, przejęcia danych dostępowych lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Użytkownika.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania Serwisu – z obowiązkiem uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 9. Administrator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usług. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany Systemu Serwisu.
 10. Serwis nie oferuje usług o charakterze peer-to-peer. Administrator nie jest inicjatorem transmisji danych, nie wybiera Użytkownikowi danych, nie usuwa i nie modyfikuje treści transmisji.

VI. Zakazy

 1. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie lub poprzez Serwis zdjęć, materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku zawiadomione zostaną odpowiednie organy ścigania.
 2. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie lub poprzez Serwis ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 3. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie lub poprzez Serwis odnośników do stron internetowych zawierających materiały wymienione w pkt 1 i pkt 2.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 5. Zabronione są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Administratora.
 6. Zabronione są wszelkie działania służące do naruszenia integralności lub działania Serwisu albo używanie Serwisu do przechowywania, przesyłania, publikowania lub dystrybucji materiałów zawierających szkodliwe oprogramowanie lub odnośniki do takiego oprogramowania. W razie stwierdzenia takiego przypadku zawiadomione zostaną odpowiednie organy ścigania.

Informacja o prawie odstąpienia od Umowy

Użytkownik, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni w którym można odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty.
 2. Administrator zaleca kontakt poprzez e-mail kontaktowy przed złożeniem oficjalnej reklamacji, celem udzielenia wyjaśnień i ugodowego załatwienia sprawy.
 3. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres lp.ekilude@oruib w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.
 4. W przypadku niezgodności usługi zamówionej z Umową należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Użytkownika dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Administratora, na adres e-mail kontaktowy podany w Regulaminie.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni i jeśli w tym czasie Administrator nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Administrator informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Użytkownika rezultatu, można skorzystać np. z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/