EduLikeEduLike

Polityka prywatności


Serwis Edulike.pl to portal internetowy, za pośrednictwem którego można zamieszczać, prezentować i wyszukiwać profile wyspecjalizowanych zawodowo osób zajmujących się edukacją, szkoleniami. Użytkownicy-Szkoleniowcy mogą samodzielnie tworzyć i zarządzać własnymi profilami, które podlegają wyszukiwaniu. Z drugiej strony, Użytkownicy-Studenci mają możliwość oceny Szkoleniowcy, wyrażenia swojej opinii, które są widoczne na wizytówce Szkoleniowca.

Administrator Serwisu: Przedsiębiorca Grzegorz Łoziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Grzegorz Łoziński CONSULTING COREBIT” zs. Bażantowa, nr 2, Gajków, 55-002, poczta Kamieniec Wrocławski , nadane NIP:5971471584, REGON:021416490.

Niniejszą Politykę prywatności należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualnym Regulaminem Serwisu, dostępnym online.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 4. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 6. System Serwisu – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.
 2. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do Systemu Serwisu jest dobrowolne i świadome. Po zalogowaniu się do Serwisu i wybraniu opcji edycji, można wprowadzić zmiany w danych zbieranych podczas rejestracji.
 3. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz personelu.
 4. Administrator zabezpiecza, zachowując podwyższoną staranność, różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Zabezpieczanie i kontrola przetwarzania danych odbywa się w sposób ciągły. Komunikacja między urządzeniem końcowym a Systemem Serwisu jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Dodatkowo baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich. Wszelkie hasła są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie (należy jednak zawsze chronić własne hasła przed dostępem osób trzecich samodzielnie).
 5. Na potrzeby świadczenia usług Serwisu:
  • Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza: imię i nazwisko, tytuł naukowy/wykształcenie, firmę, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, odnośniki do stron www , zdjęcia (wizerunek) , opis swoich osiągnięć, specjalizacje szkoleń, lokalizację szkoleń.
  • Podczas autoryzacji Użytkownika przez media społecznościowe Serwis automatycznie zbiera dane w formie w jakiej występują w mediach społecznościowych np. imię, nazwisko, Facebook ID, adres e-mail.
  • Podczas odwiedzin na stronach internetowych Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP, dane o urządzeniu, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informację o lokalizacji, dane o aktywności w Serwisie oraz wszystkie dane jakie nakazują zbierać przepisy prawa.
  • Podczas przesyłania zapytania do Administratora, podać należy adres poczty elektronicznej celem udzielenia odpowiedzi.
 6. Administrator stosuje minimalizację, tj. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane te nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działania Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody, jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych.
 7. Użytkownikowi, który przekazał Administratorowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), do niepodlegania profilowaniu.
 8. Dane osobowe pozyskane na potrzeby świadczenia usług przez Serwis są wykorzystywane:
  • W celach świadczenia usług i wykonania umów, także rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń.
  • W celach marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora.
  • W celu umożliwienia zalogowania się do Systemu Serwisu; rejestracja jest obowiązkowa dla założenia i korzystania z Konta Użytkownika. Rejestracja w Serwisie odbywa się bezpośrednio przez stronę www Serwisu lub poprzez media społecznościowe (np. Google, Facebook).
  • W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania – diagnostyki Systemu Serwisu.
  • W celu budowania statystyki odwiedzin Serwisu.
  • W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić pozyskane dane organom wymiaru sprawiedliwości.
  • W celu autoryzacji Użytkowników (rozróżnienia pomiędzy Użytkownikiem-Szkoleniowcem a Użytkownikiem-kursantem) Administrator może używać systemu autoryzacyjnego dostarczonego przez media społecznościowe (np. Google, Facebook).
 9. Przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych i adresowych) Użytkowników dla celów Serwisu jest obowiązkowe dla korzystania z usług Serwisu i dla zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy oraz dobrowolne dla przesyłania informacji handlowej przez Administratora drogą elektroniczną. Przekazanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych odbywa się do chwili zrealizowania umowy lub udzielenia odpowiedzi, a nieobowiązkowych do odwołania Zgody, lub zmiany celu przetwarzania.
 10. Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady ochrony prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Google:https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl , Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/
 11. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, np. informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu), bądź też treści marketingowe do Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.
 12. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.

III. Użycie plików cookies

 1. System Serwisu stosuje technologię cookies (cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany w urządzeniu docelowym, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony internetowej. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.).
 2. W ramach Serwisu cookies występują w następujących zastosowaniach:
  • Utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła.
  • Zarządzania preferencjami i usprawniania funkcjonowania Serwisu. W ramach tych działań gromadzone są informacje dotyczące tego kiedy i przez jaki czas odwiedzany jest Serwis, informacje o historii przeglądarki oraz o preferencjach językowych.
  • Rozwijania środków bezpieczeństwa i wykrywania działań sprzecznych z prawem.
  • Analizowania dostępności Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności. Wykorzystujemy te informacje do utrzymywania, obsługi i ciągłego ulepszania świadczonych usług.
  • Tworzenia statystyk oglądalności dla poprawienia funkcjonowania Serwisu.
  • Dostarczania spersonalizowanych reklam. Cookies pomagają określać reklamy, które są widoczne i mierzyć ich efektywność.
  • Jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC, jako Administratora,. Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
 3. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej.
 4. System Serwisu nie stosuje cookies służących do śledzenia. Używane pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie i rzeczywiście szkodliwych dla Użytkowników. Cookies używane przez System Serwisu nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne.

IV. Zapisy uzupełniające

 1. Celem uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji danych lub ich usunięcia, należy skorzystać z formularza online.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone w Serwisie, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Politykę prywatności wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

Niniejsza Polityka prywatności Serwisu w wersji 1 obowiązuje od dnia: 01.11.2019